nokia2mp

23 Oct 2013 684 views
 
supporter of
atom rss 1.0 rss 2.0
web browser google del.icio.us digg technorati
| lost password
birth date
cancel
photoblog image Malbaratament

Malbaratament

La crisis actual es deu a molts factors un dels quals és la corrupció estructural de la classe política actual. Fa uns escassos 30 anys que tenim democràcia i aquesta no està ben fonamentada. Trontolla pel sostre i no per la base. La classe política Catalana i Espanyola han esdevingut professionals en massa poc temps. I a més a més ho han fet en un període de 20 anys on hem crescut gracies a l'esforç i la tutela de la Unió Europea. Els nostres polítics s'han cregut protagonistes de totes les millores i han maniobrat per convertir-se en una casta. Gent que pertany a un partit, sense cap merit professional conegut, però que es capaç de prosperar dintre del grup i acaba assolint grans responsabilitats polítiques i operatives dins d'una administració. Per la senzilla raó que es d'un grup determinat. Tot això comporta corrupció a molts nivells. Corrupció és el mal ús de diners públics ja que els nostres polítics entenen que els diners recaptats dels impostos son seus i poden fer el que els dona la gana. Un error típic dels nous rics, pensar que el diner plou del cel i que és infinit. D'aquesta manera es podria explicar perquè s'han fets grans obres faraòniques a Espanya. Obres absolutament innecessàries planificades amb criteris polítics de manera potinera. Construiré un aeroport amb la pista d'aterratge més llarga d'Europa i el trafic ja vindrà per si sol. En aquestes grans obres hi ha hagut poc control pressupostari, megalomania i corrupció.

 

De veritat son necessàries totes aquestes làmpades per il·luminar aquesta zona d'un aeroport?

 

 

The ongoing crises is based on many factors and one of them is the structural corruption of the current political class. We have democracy for just 30 years and this is not well grounded. It is wobbling in the ceiling not for the base. The Catalan and Spanish political class have become professional in a very short time. And in addition they have done it in a period of 20 years where the country has grown thanks to the effort and the umbrella of the European Union. Our politicians have believed to be responsible of all the improvements and have maneuvered to turn into a caste. People that belong to a party, without any known professional skills, but able to get on and on within the group and ending having relevant political and operative responsibilities into an administration. For the simple reason to belong to a group. All this brings corruption at many levels. Corruption is the misuse of the public finances. Our politicians believe that they own the money collected of the taxes and they can do whatever they want with it. A typical error of the nouveaux riches, they think that the money is infinite and rains from heaven. This is a way to explain why politicians have done pharaonic public works in Spain. Absolutely unnecessary works projected with political criteria in a sleazy way. “I will build an airport with the longest runway of Europe and the air traffic will come by itself”. In these big works there has been no budgetary control, megalomania and corruption.

Is it really necessary to put all these lamps to light this zone of this airport?

Malbaratament

La crisis actual es deu a molts factors un dels quals és la corrupció estructural de la classe política actual. Fa uns escassos 30 anys que tenim democràcia i aquesta no està ben fonamentada. Trontolla pel sostre i no per la base. La classe política Catalana i Espanyola han esdevingut professionals en massa poc temps. I a més a més ho han fet en un període de 20 anys on hem crescut gracies a l'esforç i la tutela de la Unió Europea. Els nostres polítics s'han cregut protagonistes de totes les millores i han maniobrat per convertir-se en una casta. Gent que pertany a un partit, sense cap merit professional conegut, però que es capaç de prosperar dintre del grup i acaba assolint grans responsabilitats polítiques i operatives dins d'una administració. Per la senzilla raó que es d'un grup determinat. Tot això comporta corrupció a molts nivells. Corrupció és el mal ús de diners públics ja que els nostres polítics entenen que els diners recaptats dels impostos son seus i poden fer el que els dona la gana. Un error típic dels nous rics, pensar que el diner plou del cel i que és infinit. D'aquesta manera es podria explicar perquè s'han fets grans obres faraòniques a Espanya. Obres absolutament innecessàries planificades amb criteris polítics de manera potinera. Construiré un aeroport amb la pista d'aterratge més llarga d'Europa i el trafic ja vindrà per si sol. En aquestes grans obres hi ha hagut poc control pressupostari, megalomania i corrupció.

 

De veritat son necessàries totes aquestes làmpades per il·luminar aquesta zona d'un aeroport?

 

 

The ongoing crises is based on many factors and one of them is the structural corruption of the current political class. We have democracy for just 30 years and this is not well grounded. It is wobbling in the ceiling not for the base. The Catalan and Spanish political class have become professional in a very short time. And in addition they have done it in a period of 20 years where the country has grown thanks to the effort and the umbrella of the European Union. Our politicians have believed to be responsible of all the improvements and have maneuvered to turn into a caste. People that belong to a party, without any known professional skills, but able to get on and on within the group and ending having relevant political and operative responsibilities into an administration. For the simple reason to belong to a group. All this brings corruption at many levels. Corruption is the misuse of the public finances. Our politicians believe that they own the money collected of the taxes and they can do whatever they want with it. A typical error of the nouveaux riches, they think that the money is infinite and rains from heaven. This is a way to explain why politicians have done pharaonic public works in Spain. Absolutely unnecessary works projected with political criteria in a sleazy way. “I will build an airport with the longest runway of Europe and the air traffic will come by itself”. In these big works there has been no budgetary control, megalomania and corruption.

Is it really necessary to put all these lamps to light this zone of this airport?

comments (0)

no comments yet, be the first to write one!

Leave a comment

must fill in
[stop comment form]
show
for this photo I'm in a positive comments icon ShMood©
camera BlackBerry 8900
exposure mode full manual
shutterspeed 0/1s
aperture f/0.0
sensitivity unknown
focal length 0.0mm
Moviments 3. Construcció.Moviments 3. Con...